Algemene Verkoopsvoorwaarden

Griet Bosselaers – Seamless

Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Seamless, met maatschappelijke zetel te Boechout, Lange Kroonstraat 40, KBO 0774.495.213, onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant verklaart door zijn bestelling de bepalingen ervan te kennen en ze te aanvaarden. De klant verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.  Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij.

 1. De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. Bijkomende aanpassing van de ontwerpen in functie van opmerkingen van de klant gedurende het creatietraject kunnen uitmonden in extra tijdsbesteding en bijkomende kosten voor Seamless die aan de klant doorgerekend worden. Seamless zal de klant tijdig, voor aanvang van de extra tijdsbesteding en/of het aangaan van bijkomende kosten, inlichten. De klant beslist in functie hiervan of de gevraagde bewerking van de ontwerpen, werken en/of producten wordt doorgevoerd aan de overeengekomen meerprijs. Bij levering dient de koper de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt en in ieder geval voor gebruik, op straffe van verval van de klacht.

   

 2. Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

   

 3. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding wordt een bestelling pas aanvaard en wordt de uitvoering ervan slechts aangevat door Seamless mits volledige voorafbetaling van een voorschot van 50% van de waarde van de bestelling.

   

 4. De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Bij eventuele vertraging, tenzij die niet aan ons kan worden toegerekend, heeft de koper het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, na ons hiervoor in gebreke te hebben gesteld, en voor zover door ons geen nuttig gevolg werd gegeven aan deze ingebrekestelling binnen de 8 werkdagen na ontvangst.

   

 5. Behoudens andersluidende schriftelijke afspraak, gebeurt de levering bij de verkoper en worden de goederen vervoerd op kosten en op risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Op maat gemaakte goederen kunnen niet worden geretourneerd.

   

 6. Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd en voor zover zij schriftelijk door Seamless wordt bevestigd. In geval van annulatie is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 50% van de totale waarde van de bestelling met een minimum van €300, onverminderd bewijs van hogere schade door de verkoper.

   

 7. Voorschot- en eindfacturen zijn contant betaalbaar op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 50 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

   

 8. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten die Seamless toebehoren, zal de klant Seamless vrijwaren voor en beschermen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk door de klant op octrooien, licenties, handels- en fabrieksgeheimen, auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, tekeningen en modellen die gevorderd worden door derden bij de levering van producten of diensten door Seamless. Seamless vrijwaart de klant voor alle vorderingen en schadevergoedingen die voortvloeien uit een inbreuk door Seamless op auteurs- en naburige rechten evenals persoonlijkheidsrechten van derden die in opdracht van Seamless hebben bijgedragen aan de uitvoering van de bestelling van de klant.

  Het intellectueel eigendomsrecht ten aanzien van de te leveren bestelling gebaseerd op een ontwerp van Seamless komt haar exclusief toe, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Seamless is te allen tijde gerechtigd haar werk te signeren en/of haar naam te vermelden op het ontwerp, op het product of in de generiek/colofon van een publicatie of op een aankondiging. Tenzij anders overeengekomen heeft Seamless het recht om alle elementen van de bestelling te gebruiken voor (online) promotie.

  Het is de klant enkel toegestaan het werk of het ontwerp te exploiteren, openbaar te maken of te verveelvoudigen gedurende de termijn, in het grondgebied en voor de specifieke exploitaties door partijen overeengekomen in de bijzondere voorwaarden.

 9. Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

   

 10. Elke partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij: (i) als de andere partij een handeling heeft gesteld die oneerlijkheid, ontrouw, corruptie of fraude inhoudt, (ii) als de andere partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of geen ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering of (iii) als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten; (iv) indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en de partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden, (v) met onmiddellijke ingang als de andere partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

  Geen enkele partij zal aansprakelijk zijn voor de niet-naleving van haar verplichtingen (behoudens de betaling van eventueel verschuldigde bedragen) wanneer deze niet-naleving een gevolg is van oorzaken buiten haar redelijke wil, zoals, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, stakingen, sociale onrust, oorlog (verklaard of niet verklaard), embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, voorschriften van de overheid.

  De beëindiging gebeurt zonder afbreuk te doen aan eventuele rechten die een partij zou hebben met betrekking tot een eventuele schending door de andere partij van een van de bepalingen, wanneer deze schending voor de beëindiging gebeurde.

  Naar aanleiding van de beëindiging van de samenwerking zullen de uitgevoerde werkzaamheden steeds worden aangerekend.

 11. Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

 12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen de partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, België.